skip to Main Content

(Scrol down for English)

Wat doe ik

Ik vertel volksverhalen, sprookjes en fabels vanuit de hele wereld, maar ook fantastische, autobiografische, literaire en geïmproviseerde verhalen voor jong (v.a. 4 jaar) en oud. In veel verhalen maak ik muziek, die daar dan integraal onderdeel van uitmaakt.

Ook doe ik optredens waarin de muziek voorop staat. Vaak is dat voor (al dan niet dementerende) ouderen, of mensen van alle leeftijden met een beperking.

Al jaren doe ik de optredens live voor publiek, maar ik heb me sinds mei 2020 ook verdiept in het digitaal vertellen via Zoom. (zie korte trailer)

Tussen 2014 en 2020 (toen Corona roet in het eten gooide) organiseerde ik met vertelcompaan Nancy Wiltink negen keer per jaar vertelcafé “Gember en Citroenen” met fictieve en fantastische verhalen voor volwassenen in Amsterdam Noord.

Sinds 2013 organiseerde ik maandelijks i.s.m. de Vertelacademie, een vertelwerkplaats in verschillende steden van het land waar ik vertellers coachte bij het vertellen van hun verhaal, of een fragment daarvan. Door Covid19 doe ik dat nu elke dinsdag via Zoom. Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt ook geoefend in (de) groep(jes). Vertelcollega’s geven elkaar op verzoek gerichte feedback over een zelf gekozen werkvraag. Kijk voor meer info op pagina Online.

Ook één op één coach/regisseer ik vertellers. In de zoektocht naar vorm en presentatie, van een (al dan niet fictief) verhaal en inspireer ik de verteller, om de achterliggende boodschap zo doeltreffend mogelijk over het voetlicht te brengen (zie recensie).

Muziek maak ik al, sinds ik op 9 oktober 1969 mijn eerste mondharmonica kreeg en niet meer kon stoppen met spelen. In 1975 kwam daar mijn eerste drumstel bij en 2 jaar later leerde ik mijn eerste akkoorden op de (akoestische) gitaar. De tweede helft van de jaren 80  speelde ik als straatmuzikant, eerst alleen in Amsterdam, later door heel Europa.

Waar (en van wie) ik leerde vertellen

Ik denk dat men het helder en beeldend vertellen van een verhaal vooral leert, door het zo vaak mogelijk te doen. Op zo veel mogelijk verschillende plekken, voor je kind, je partner of collega en voor groepen van verschillende leeftijden, groottes en samenstellingen, waarbij jezelf en je groeiproces kritisch onder de loep te durven nemen.

Wees geduldig met je zelf. Het leren van het ambacht kost tijd.

Zelf deed ik daarnaast ook een meerjarige leerroutebij de Nederlandse Vertelacademie, die ik in 2016 afrondde met de avondvullende solo voor volwassenen: “Bonuskind“.

26 mei 2019 ben ik  met (het losje op Hermann Hesse’s gebaseerde verhaal) “Augustus” cum laude geslaagd voor de meerjarige vertelopleiding “Storytelling” van de Stedelijke Academie in het Vlaamse Lier, waar ik les volgde bij Veva Gerard.

Op wat voor locaties vertel ik:

Als verteller en/of muzikant stond ik op zeer uiteenlopende podia (lees verder)

Als je mijn werk waardeert, kun me altijd blij maken met een kopje koffie.

Vanzelfsprekend ben ik participant van Stichting Vertellen

English

 
What I do:

I tell folk tales, fairytales and fables from all over the world, but also fantastic, autobiographical, literary and improvised stories for young (from 4 years) and old. In many stories I make music, which is then an integral part of it.
I also do performances in which the music comes first. This is often for elderly people (with or without dementia), or people of all ages with a disability.

For years I have been doing the performances live in front of the public, but since May 2020 I have also immersed myself in digital storytelling via Zoom. (see Cuckarachita)

Between 2014 and 2020 (when Corona threw a spanner in the works) I organized nine times a year storytelling café “Gember en Lemons” with fictional and fantastic stories for adults in Amsterdam Noord with storytelling companion Nancy Wiltink.

Since 2013 I have been organizing monthly in collaboration with the Storytelling Academy, a storytelling workshop in different cities of the country where I coached storytellers in telling their story, or a fragment thereof. Because of Covid19 I now do that every Tuesday via Zoom. Depending on the number of participants, you will also practice in (the) group (s). Tell colleagues give each other, on request, specific feedback about a self-selected work question. Look for more information on the page Online

I also coach & direct storytellers one on one. In the search for form and presentation of a story (whether or not fictional) and I inspire the teller to convey the underlying message as effectively as possible.

I’ve been making music since I got my first harmonica on October 9, 1969 and couldn’t stop playing. In 1975 my first drum kit was added and 2 years later I learned my first chords on the (acoustic) guitar. The second half of the eighties I played as a street musician, first only in Amsterdam, later throughout Europe.

Where (and from whom) I learned the craft:

I think that people mainly learn to tell a story clearly and visually, by doing it as often as possible. In as many different places as possible, for your child, your partner or colleague and for groups of different ages, sizes and compositions, where you dare to critically examine yourself and your growth process.

We should be patient with ourselfes. Learning a craft takes time.

I participated in a series of workshops organiced by the Dutch Storytelling Academy labeled as learning route ‘”Storytelling for a large audience” in 2011, which I completed in 2016 with the full-length autobiographical solo for adults: “Bonus Child”.

May 26, 2019 I graduated cum laude with “Augustus” (loosely based on the magically realistic fairy tale by Hermann Hesse) as a Storyteller at the Municipal Academy for Word, Music and Dance in the Flemish town of Lier.

At what locations do I tell:

As a storyteller and / or musician I played on very different stages (read more)

If you appreciate my work, you could buy me a cup of coffee.

Back To Top