Skip to content

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen.

 • Gebruiker: degene die deze voorwaarden hanteert, verder te noemen Marin Millenaar.
 • Wederpartij: degene die met Marin Millenaar een overeenkomst aangaat dan wel beoogt een overeenkomst aan te gaan.
 • Offerte: elk schriftelijk aanbod van Marin Millenaar aan de wederpartij om een overeenkomst met hem aan te gaan.
 • Overeenkomst: De overeenkomst tussen Marin Millenaar en de wederpartij die tot stand komt op het moment dat het aanbod van Marin Millenaar door de wederpartij is aanvaard.
 • Werkzaamheden: onder werkzaamheden wordt verstaan, de diensten van Marin Millenaar zoals muzikale en/of vertelvoorstellingen en de ontwikkeling daarvan, training, vormen van begeleiding en alle werkzaamheden die daar verband mee houden.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 De bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op:

 • alle door Marin Millenaar verrichtte werkzaamheden;
 • alle door Marin Millenaar uitgebrachte offertes;
 • alle door Marin Millenaar verrichtte rechtshandelingen

2.2 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomst

3.1 De overeenkomst komt tot stand na een schriftelijke bevestiging van het akkoord op de door Marin Millenaar uitgebrachte offerte.

3.2 De offerte van Marin Millenaar is steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

3.3 Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige werkzaamheden.

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Werkzaamheden worden alleen ten behoeve van de wederpartij verricht. Derden kunnen aan de inhoud daarvan geen rechten ontlenen.

4.2 Marin Millenaar kan de werkzaamheden pas uitvoeren als alle daarvoor benodigde gegevens door de wederpartij aan Marin Millenaar zijn verstrekt. In geval de benodigde gegevens niet voorhanden zijn, heeft Marin Millenaar het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voor zover er werkzaamheden zijn verricht worden de kosten daarvan in rekening gebracht.

4.3 Marin Millenaar zal bij het verrichten van de werkzaamheden voor de wederpartij de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen met betrekking tot de belangen van de wederpartij. Marin Millenaar kan echter geen resultaten garanderen.

4.4 Marin Millenaar zal er op toezien dat alle gegevens met betrekking tot de overeenkomst vertrouwelijk worden behandeld.

 

Artikel 5 Betaling

5.1 Bedragen zijn exclusief BTW en eventuele reiskosten

5.2 Betaling dient zonder enige aftrek of korting in Euro’s te geschieden door storting of overmaking op bankrekening die op de factuur staat, binnen 14 dagen na de factuurdatum.

5.3 Indien de wederpartij de verschuldigde bedragen niet binnen de afgesproken termijn betaalt, zal de wederpartij, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, over het openstaande bedrag vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd zijn, gelijk aan de op dat moment in Nederland geldende wettelijke rente vermeerderd met 3% (drie procent), alsmede een vergoeding van eventueel gemaakte incassokosten.

 

Artikel 6 Intellectueel eigendom

6.1 Marin Millenaar houdt alle rechten die rusten op zijn voortbrengselen.

6.2 Overdracht van het auteursrecht kan plaatsvinden nadat Marin Millenaar en wederpartij dit schriftelijk zijn overeengekomen.

6.3 Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Marin Millenaar is het de wederpartij niet toegestaan de voortbrengselen van Marin Millenaar in welke vorm dan ook te openbaren, verveelvoudigen of exploiteren.

 

Artikel 7 Annulering

7.1 Eventuele annulering van een dienst van Marin Millenaar kan alleen schriftelijk geschieden.

 • Bij annulering tussen vier en twee weken voor aanvang wordt 50% van de prijs in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen twee weken voor aanvang, brengt Marin Millenaar bij wederpartij de volledige prijs in rekening.
 • Voor specifieke producten en diensten kan Marin Millenaar afwijkende termijnen hanteren.

 

Artikel 8 Beëindiging

8.1 Indien zich zodanige omstandigheden voordoen dat van Marin Millenaar redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst uitvoert, is Marin Millenaar bevoegd de overeenkomst te beëindigen. Voor zover er werkzaamheden zijn verricht worden de kosten daarvan door Marin Millenaar bij wederpartij in rekening gebracht.

8.2 Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

 

Artikel 9 Geschillen en toepasselijk recht

9.1 Partijen verplichten zich bij conflicten over de interpretatie van een overeenkomst of over de uitvoering ervan in eerste instantie naar een oplossing te zoeken die de wederzijdse belangen optimaal dient. Zo nodig zullen zij een professionele conflictbemiddelaar inschakelen. De kosten ervan zullen gelijk gedragen worden. Een en ander laat onverlet het recht van beide partijen de bevoegde rechter te benaderen.

9.2 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op iedere daarmee verbonden overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

versie 01-2019

Back To Top